Privacy Policy

Privacy policy: Versie 1, September 2018

Wabbie de walvis  hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wabbie de walvis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke per mei 2018 verscherpt is.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Wabbie de walvis zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Wabbie de walvis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Communicatie en verwerking van de bestelling;
 • Gevraagde informatie verstrekken;
 • Op de hoogte houden van het reilen en zijlen van Wabbie de walvis inclusief acties en nieuwe producten, wanneer hier toestemming voor is gegeven (de opt- in);
 • Inzicht verkrijgen in onze klanten en op basis hiervan onze communicatie en  inrichten, dit betreffen met name Google Analytics, met behulp van technische/functionele cookies (noodzakelijk om de site goed te laten runnen);
 • Wettelijk verplichte administratieve doeleinden (debiteuren- en crediteurenadministratie).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht (bestelling);

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wabbie de walvis de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Adres met plaats;
 • (Zakelijk) E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door Wabbie de walvis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees en facebook / instagram volgers

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees, facebook of instagram volgers worden door Wabbie de walvis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Op de hoogte houden van het reilen en zijlen van Wabbie de walvis inclusief acties en nieuwe producten, wanneer hier toestemming voor is gegeven (opt-in aangevinkt bij nieuwsbrief, ons volgend op facebook of instagram);
 • Inzicht verkrijgen in onze klanten en op basis hiervan onze communicatie inrichten, dit betreft Google Analytics, Facebook en Instagram.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief, ons volgen op facebook of instagram;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wabbie de walvis de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door Wabbie de walvis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is/ ons volgt.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect/stakeholder contacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/contacten en/of geïnteresseerde worden door Wabbie de walvis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wabbie de walvis de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Functie bij organisatie;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Wabbie de walvis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect/stakeholder contacten en/of geïnteresseerde. Er kan ten alle tijden een opt-out gedaan worden.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij (soms) gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma (STRATO  hosting en SSL certificaat voor veilige webomgeving en data verwerking);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie. Op dit moment, september 2018 niet van toepassing;
 • Het verzorgen van de fulfillment van bestellingen. Op dit moment, september 2018 niet van toepassing.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij hebben enkel de bedoeling persoonsgegevens van meerderjarigen te verwerken. Echter hebben wij geen methode om dit te  controleren omdat we geen geboortedatum registreren (niet noodzakelijke persoonlijke informatie voor dit doeleinde). We adviseren u daarom altijd het online gedrag van uw minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) te monitoren. Als u denkt dat wij de gegevens van een minderjarig persoon hebben verwerkt, neem dan contact met ons op via info@wabbiedewalvis.nl . Dan zullen we deze gegevens verwijderen of, mits u (als ouder, verzorger, wettelijke vertegenwoordiger) hier schriftelijk toestemming voor geeft de gegevens handhaven en hierbij de  toestemming registreren.

Bewaartermijn

Wabbie de walvis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Wabbie de walvis van jouw  gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken (de opt-out).

Doorlinken via onze website

Op de Wabbie de walvis site kunnen advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten die niet onder het beheer van Wabbie de walvis vallen. Wabbie de walvis is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacyregels door de beheerders van de betreffende sites. Het opnemen van links naar andere sites impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van Wabbie de walvis met betrekking tot de gehele inhoud van dergelijke sites.

Cookies

Op de Wabbie de walvis site wordt op dit moment alleen gebruik gemaakt van technische/ functionele cookies. Met deze cookies maken we onze website gebruiksvriendelijk en aanpasbaar aan de verschillende apparaten (computer, telefoon, tablet, etc.). Omdat technische/functionele cookies buiten de cookiewet vallen (bron: ICTrecht), beperken we ons tot vermelding in de privacy policy.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Wabbie de walvis

info@wabbiedewalvis.nl

KVK: 72645997